Investor Relations

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl. 15.00 på bolagets kontor, Årstaängsvägen 21B i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 5 juni, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm, per e-post Thomas.tranquilli@humancaregroup.com senast torsdagen den 8 juni 2023.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.humancaregroup.se/om-oss/investor-relations/ och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig och som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd måndagen den 5 juni  och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

RESULTATDISPOSITION (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

STYRELSE M M (punkterna 9-11)

Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse, styrelsearvode m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om kontantemission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

HANDLINGAR

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm och på dess hemsida www.humancare.se/sv/ir senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning 2022

Fullmaktsformulär

Stockholm i maj 2023

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)


Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 kl. 10.00 på bolagets kontor, Årstaängsvägen 21B i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 23 maj 2022, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm, per e-post Thomas.tranquilli@humancaregroup.com senast onsdagen den 25 maj 2022.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.humancaregroup.se/om-oss/investor-relations/ och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig och som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd måndagen den 23 maj 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

RESULTATDISPOSITION (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

STYRELSE M M (punkterna 9-11)

Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse, styrelsearvode m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om kontantemission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

HANDLINGAR

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm och på dess hemsida www.humancare.se/sv/ir senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning 2021

Fullmaktsformulär

Stockholm i april 2022

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)

 


 

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 28 maj 2021 kl. 10.00 på bolagets kontor, Årstaängsvägen 21B i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 maj 2021, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm, per e-post Thomas.tranquilli@humancaregroup.com senast fredagen den 21 maj 2021.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.humancare.se/sv/ir och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig och som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd torsdagen den 20 maj 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

RESULTATDISPOSITION (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

STYRELSE M M (punkterna 9-11)

Aktieägare representerande cirka 92 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse, styrelsearvode m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om kontantemission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

HANDLINGAR

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm och på dess hemsida www.humancare.se/sv/ir senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning 2020

Fullmaktsformulär

Stockholm i april 2021

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)

 


Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 1 juni 2020 kl. 10.00 på bolagets kontor, Årstaängsvägen 21B i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 maj 2020, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm, per e-post Thomas.tranquilli@humancaregroup.com senast tisdagen den 26 maj 2020.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.humancare.se/sv/ir och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig och som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd tisdagen den 26 maj 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

RESULTATDISPOSITION (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

STYRELSE M M (punkterna 9-11)

Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse, styrelsearvode m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om kontantemission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

HANDLINGAR

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm och på dess hemsida www.humancare.se/sv/ir senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning 2019

Stockholm i maj 2020

 

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)

 


 

Kallelse Till Årsstämma 2019

Årsredovisning 2018

 

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 10.00 på bolagets kontor, Årstaängsvägen 21B i Stockholm.

ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 22 maj 2019, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm, per e-post Thomas.tranquilli@humancaregroup.com senast onsdagen den 22 maj 2019.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.humancare.se/sv/ir och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig och som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd onsdagen den 22 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
vit text

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

RESULTATDISPOSITION (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

STYRELSE M M (punkterna 9-11)
Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse, styrelsearvode m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om kontantemission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

 

HANDLINGAR
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm och på dess hemsida www.humancare.se/sv/ir senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Stockholm i april 2019

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)

 


Kallelse Till Årsstämma 2018

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 12.00 på bolagets kontor, Årstaängsvägen 21B i Stockholm.

 

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm, per e-post Thomas.tranquilli@humancaregroup.com senast onsdagen den 16 maj 2018.
Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.humancare.se/sv/ir och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig och som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd onsdagen den 16 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande


RESULTATDISPOSITION
(punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.
STYRELSE M M (punkterna 9-11)
Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:
Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse, styrelsearvode m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.
Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om kontantemission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

HANDLINGAR
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm och på dess hemsida www.humancare.se/sv/ir senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullmaktsformulär

Stockholm i april 2018
Styrelsen för Human Care HC AB (publ)


 

Årsredovisning 2017


 

 

 

Kallelse 2017-12-01 Extra bolagsstämma 

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 1 december 2017 kl. 13.00 på bolagets kontor, Årstaängsvägen 21B i Stockholm. (OBS! Ny adress)

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 24 november 2017, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm, per e-post fredrik.gyllefjord@humancaregroup.com senast måndagen den 27 november 2017.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.humancare.se/sv/ir och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig och som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd fredagen den 24 november 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Förslag till beslut om ändring av styrelsen
 7. Stämmans avslutande

STYRELSEN (punkt 6)

Styrelseledamoten Gabriel Bennet har meddelat att han önskar lämna styrelsen och bett om att få bli entledigad från sitt uppdrag.

Vid årsstämman den 31 maj 2017 beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan någon suppleant. Till ledamöter utsågs Bruce Grant, Jörgen Nordenström, Anders Dahlberg, Gabriel Bennett och Abraham Melkersson.

I anledning av att Gabriel Bennet meddelat att han lämnar styrelsen föreslår aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i bolaget, att styrelsen endast ska bestå av fyra ordinarie ledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Styrelsen kommer därefter att bestå av Bruce Grant (styrelseordförande), Jörgen Nordenström, Anders Dahlberg och Abraham Melkersson.

 

 

Stockholm i november 2017

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)

———————————————————————————–

 

 

 

 

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017 kl. 13.00 på bolagets kontor, Årstaängsvägen 21B i Stockholm. (OBS! Ny adress)

 

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 maj 2017, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm, per e-post fredrik.gyllefjord@humancaregroup.com senast torsdagen den 24 maj 2017.

 

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.humancare.se/sv/ir och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig och som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd onsdagen den 24 maj 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Vit text

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

 

RESULTATDISPOSITION (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

 

STYRELSE M M (punkterna 9-11)

Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse m.m. kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisor: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om kontantemission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

 

HANDLINGAR

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Årstaängsvägen 21 B, 117 43 Stockholm och på dess hemsida www.humancare.se/sv/ir senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Årsredovisning 2016

Förslag till ny styrelse

 

Stockholm i maj 2017

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)