Human Care’s uppförandekod.

Introduktion

Human Care Groups uppförandekod ger vägledning om hur våra affärsprinciper och värderingar ska omsättas. Det fungerar som en etisk kompass som ska följas av all personal inom koncernen, oavsett arbetsplats och funktion. Uppförandekoden gäller även Human Care Groups styrelseledamöter och kontraktsbaserade personal. Koden anger också vad vi förväntar oss av våra leverantörer och andra arbetspartners.

Vi respekterar mänskliga rättigheter.

 • Vi behandlar alla människor med rättvisa, värdighet och respekt.
 • Vi stöder och uppmuntrar mångfald.
 • Vi behandlar inte anställda olika på grund av deras kön, religion, ålder, funktionshinder, sexuella läggning, nationalitet, politiska åsikter, sociala bakgrund eller etniska ursprung.
 • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte.
 • Vi tolererar inte barnarbete, olagligt arbete eller tvångsarbete

 

Vi skapar en bra arbetsmiljö.

 • Vi strävar efter att inte kompromissa med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
 • Vi erbjuder personalens möjligheter att utveckla professionella färdigheter och förmågor.

Vi följer god affärsetik

 • Vi erbjuder aldrig gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller anses påverka, objektiviteten i mottagarnas beslut eller som bryter mot lagstiftning och / eller lokal praxis.
 • Vi accepterar inte gåvor, förmåner eller betalningar som kan påverka, eller anses påverka, objektiviteten i våra beslut eller som bryter mot lagstiftning och / eller lokal praxis.
 • Vi undviker situationer där företagets lojalitet kan komma i konflikt med personliga intressen.
 • Vi följer konkurrenslagstiftningen och främjar rättvis konkurrens.
 • Vi ser till att all personal kan ta upp oro över möjliga oegentligheter inom Human Care Group.

Vi arbetar med hållbarhet.

 • Vi arbetar mot långsiktiga mål för att minska företagets miljöpåverkan.
 • Vi sparar energi, vatten och material och andra naturresurser och strävar efter att öka vår användning av förnybara material.
 • Vi tar hänsyn till miljö- och hälsofaktorer när vi väljer råvaror och distributionsmetoder.
 • Vi strävar efter att minska våra utsläpp av växthusgaser.
 • Vi har ett miljöledningssystem.

Vi strävar efter att alltid leverera rätt kvalitet

 • Vi strävar efter att alltid möta våra kunders höga krav, behov och förväntningar genom att leverera tjänster och produkter av rätt kvalitet.
 • Vi förbättrar kontinuerligt vår verksamhet.
 • Vi gör regelbundna utvärderingar av våra kvalitetssäkringsåtgärder genom analys, registrering av avvikelser och interna / externa revisioner.
 • Produktionspartners ska granskas och utvärderas regelbundet.

 

Vi ställer krav på hållbarhet för våra leverantörer

 • Vi arbetar med leverantörer som accepterar och följer Human Care Groups uppförandekod.
 • Vi bedömer leverantörer före och under vårt samarbete med dem.

 

Vi kommunicerar ärligt och tydligt

 • Human Care Groups kommunikation med alla intressenter bör vara ärlig och tydlig.
 • Vi respekterar alla anställdas yttrandefrihet i frågor som berör dem personligen i frågor som rör Human Care Groups affärsvillkor och verksamhet, men endast respektive företagsledning har rätt att kommunicera på uppdrag av Human Care.