Kliniska studier rollatorer

KLINISKA STUDIER

Mer än 300 000 personer i Sverige använder i dag en rollator. Det är det enskilt vanligaste och viktigaste hjälpmedlet för äldre personer. Studier har dokumenterat denna nytta av rollatorn för äldre personer med funktionsnedsättningar. Studier har också visat att rollatorn är samhällsekonomiskt “lönsam” då den minskar behovet av hemtjänsttimmar och minskar kostnader för höftfrakturer.

SVENSKA:

PUBLIKATION: FÖREBYGG FALL OCH FALLSKADOR I SAMBAND MED VÅRD

– Sveriges kommuner och landsting 2008

Fallskador bland äldre personer har länge uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem och runt om i landet pågår fallpreventivt arbete av olika slag. Trots detta är fall den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga. De direkta kostnaderna, för svenska landsting och kommuner, avseende fall bland äldre personer år 2000 uppskattades till nästan 5 miljarder kronor.

Läs mer

PUBLIKATION: ROLLATORN – EN FRAMGÅNGSSAGA

– Anna Lampel, civ.ing., leg sjukgymnast och utredare vid Hjälpmedelsinstitutet; Raymond Dahlberg, med dr., leg arbetsterapeut och FoU samordnare vid Hjälpmedelsinstitutet

I takt med att fler blir äldre och upptäcker att ett stöd i vardagen kan vara både praktiskt och skönt, har rollatorn blivit ett allt mer gängse inslag i gatubilden. Det är en riktig folkhälsohöjare. Anna Lampel och Raymond Dahlberg vid Hjälpmedelsinstitutet berättar sannsagan om rollatorn.

Läs mer

PUBLIKATION: VAR TREDJE ÖVER 80 ÅR HAR ROLLATOR

– Hjälpmedelsinstitutet, Sara Brundell, Peter Lorentzon

Ungefär var tionde person i Sverige använder hjälpmedel av något slag för att kompensera en funktionsnedsättning. Merparten av dessa personer är över 65 år. För att förbättra livssituationen för personer med funktionsnedsättning finns två huvudvägar. Den ena är att skapa ett mer tillgängligt samhälle. Den andra är att rikta åtgärder till den enskilda människan. Exempel på åtgärder är rehabilitering, personlig assistans och arbetsträning. En annan viktig åtgärd är att erbjuda hjälpmedel.

Läs mer

CMT RAPPORT: KOSTNADER OCH EFFEKTER VID FÖRSKRIVNING AV ROLLATORER

– Linköpings universitet, Jan Persson, Magnus Husberg, Gunn Hellbom, Anna Fries. 2002

Sammanfattningsvis visar studien att rollatorförskrivning har signifikant betydelse för brukarna avseende rörlig het utomhus och möjligheter att hantera en rad problem, aktivitets- och dela ktighetsrelaterade, i dagligt liv. Förskrivningens kostnadseffektivitet beräknades till 24 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, jämfört med tillståndet före förskrivning. Beräkningen bygger på en epok av ett år efter förskrivning, vilket sannolikt är en överskattning av kostnaden (ett alltför högt värde). Med andra ord ger förstagångsförskrivning av rollatorer en mycket gynnsam kostnadseffektivitet.

Läs mer

ENGELSKA:

RESEARCH: FALL INCIDENTS UNRAVELED: A SERIES OF 26 VIDEO-BASED REAL-LIFE FALL EVENTS IN THREE FRAIL OLDER PERSONS

– Ellen Vlaeyen, Mieke Deschodt, Glen Debard, Eddy Dejaeger, Steven Boonen, Toon Goedemé, Bart Vanrumste and Koen Milisen, 2013.

A total of 30 falls occurred of which 26 were recorded on camera over 17 months. Most falls happened in the morning or evening (62%), when no other persons were present (88%). Participants mainly fell backward (initial fall direction and landing configuration) on the pelvis or torso and none could get up unaided. Read more.

STUDY: THE IMPORTANCE OF THE 4-WHEELED WALKER FOR ELDERLY WOMEN LIVING IN THEIR HOME ENVIRONMENT

– Laila Jonsson (The Centre for Providing Technical Aids for Elderly and Disabled People)

All of the study group women used their walker for outdoor activities. Half of the women – indoors. The women considered that considerable additional help and support would have been required if they had not had the use of their walker.

The cost projection for such additional support during one year was calculated and compared with the cost of use of a prescribed walker for one year. The cost of one year’s use of the walker was calculated to be SKr 840 per user. If the walker had not been supplied, the public health cost for the anticipated additional home support for the 3 years was calculated at SKr 8 770 kronor/year per woman. Read more

ARTICLE: SENIOR’S FALL PREVENTION

–BD Injury, research and prevention unit.

Each year more than 200,000 BC seniors will experience one or more falls,
resulting in more than 10,000 hospitalizations and more than 800 direct and indirect deaths. Falls among older people often result in disability, chronic pain, loss of independence, reduced quality of life and even death. Falls were the primary or secondary contributing cause for 12,006 hospital cases among seniors in 2009/2010. When an older person falls, it can have an enduring and devastating impact, resulting in injury, loss of mobility, a reduced quality of life and, in severe cases, death. Read more

ARTICLE: BIOMECHANICAL ANALYSIS OF ROLLATOR WALKING

– Tine Alkjær,corresponding author Peter K Larsen, Gitte Pedersen, Linda H Nielsen and Erik B Simonsen.

The main purpose of using a rollator is to improve the walking performance and minimize the risk of falling. Studies have shown that the walking performance in elderly subjects measured in terms of distance, cadence and velocity is improved when they walk with a rollator. Furthermore, a recent study has shown that rollator users are generally satisfied with their rollator and consider it an important prerequisite for living a socially active and independent life.

Read more